Skip to content

Allmänna villkor

AVTAL GÄLLANDE AVLOPPSTJÄNSTER FRÅN STADENS SPOLSERVICE AB

Detta avtal ingås mellan Stadens Spolservice AB, org. nr. 559362-1286, nedan kallat ”Leverantören”, och kunden nedan kallat ”Kunden”.

  1. TJÄNSTER

Leverantören åtar sig att tillhandahålla tjänster relaterade till spolning av avloppsledning, filmning av avlopp och fräsning av avlopp (hädanefter kallade ”Tjänsterna”) enligt överenskommelse mellan parterna.

  1. BETALNING

Kunden åtar sig att betala för Tjänsterna enligt de priser som överenskommits mellan parterna. Betalningen ska erläggas inom 30 dagar från fakturadatum. Samtliga priser anges exkl.moms.

  1. AVSKRIVNING AV ANSVAR

Leverantören avskriver sig från allt ansvar gällande felaktigheter och felanvändning av avlopp, stopp i vattenlås eller golvbrunnar, samt för fuktskador på grund av felaktigheter, byggmaterial, skador och trasiga rör. Vidare avskriver sig Leverantören från ansvar för hårda beläggningar i avloppen, såsom spackel, våtservetter, doftblock eller betong.

  1. FÖRSÄKRING OCH SKADESTÅND

Kunden ansvarar för att ha lämpliga försäkringar som täcker eventuella skador på fastighet eller egendom till följd av Tjänsterna. Kunden åtar sig att hålla Leverantören skadeslös från eventuella krav, kostnader eller skador som uppstår på grund av Kunden eller dennes egendom.

  1. FORCE MAJEURE

Ingen av parterna ska hållas ansvarig för underlåtenhet att fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal om sådan underlåtenhet beror på omständigheter utanför parternas kontroll, såsom naturkatastrofer, krig, strejker, eller andra liknande händelser.

  1. TVISTELÖSNING

Eventuella tvister som uppstår i samband med detta Avtal ska sökas löst genom förhandling mellan parterna. Om förhandlingar inte leder till en lösning, ska tvisten hänskjutas till svensk domstol.

Vi är redo att hjälpa dig med dina avloppsproblem

Inget problem är för stort eller för litet för oss på Stadens Spolservice.

Stadens Spolservice AB

Boka oss

Vi kontaktar dig efter bokning för tidsbokning.